Na tej strani je dom spletnih orodij Varuh integritete. S pomočjo teh orodij lahko civilna družba na podlagi javno dostopnih podatkov dobi dodaten vpogled v vplive na odločitve, ki jih sprejemajo politiki v Sloveniji. S tem namenom smo podatke, ki so pogosto razpršeni ali težje berljivi, zbrali, prečistili in jih s pomočjo grafičnih upodobitev naredili bolj uporabne. Z orodji lahko državljani iščejo, razvrščajo in izločajo podatke na preprost način. S tem spletna stran Varuh integritete prispeva k povečanju transparentnosti in krepitvi integritete ter izboljšanemu dostopu do postopkov odločanja in nadzorovanju državnih ustanov zaradi morebitnih nasprotij interesov in neprimernega vpliva. Orodja Varuh integritete smo zasnovali tako zaradi ozaveščanja javnosti o potrebi po ločevanju med legalnimi in legitimnimi ter nezakonitimi in neetičnimi oblikami vplivanja na odločitve, ki jih sprejemajo politiki, kot potrebe po ozaveščanju teh odločevalcev, da skladno z zakonodajo dosledno poročajo o lobističnih stikih in zavračajo vse poskuse neetičnega vplivanja. Namen orodij Varuh integritete je njihova uporaba pri nastajanju novinarskih prispevkov in zgodb s področja politične integritete in s tem tako krepitev politične integritete odločevalcev kot boljša obveščena javnosti o vplivih na postopke odločanja.

Spletna stran Varuh integritete je nastala po vzoru spletne strani Integrity Watch EU z orodji za vizualizacijo podatkov evropskih institucij. Tehnologijo, na kateri temelji spletna strani (D3.js), je razvil časnik New York Times, da bi čim širšemu krogu ljudi omogočil dostop do zapletenih in večplastnih zbirk podatkov s pomočjo vizualizacije.

Spletna stran Varuh integritete podpira načela odprte programske kode in podatkov, zato lahko uporabniki prenašajo vse zbirke podatkov na njej. Zbirke podatkov, ki jih uporablja spletna stran Varuh integritete, so pridobljene izključno od javnih organov in z uradnih spletnih strani Republike Slovenije. Transparency International Slovenia ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost teh zbirk.

Na strani Varuh integritete so trenutno na voljo vizualizacije za

  • podatke o lobističnih stikih vlade;
  • podatke o lobističnih stikih parlamenta;
  • podatke o omejitvah poslovanja vlade in parlamenta.

Zbirka podatkov o poročanih lobistični stiki vsebuje nabor informacij, ki omogočajo vpogled v dinamiko in vsebino lobiranja funkcionarjev in javnih uslužbencev vlade in parlamenta. Zajeti so poročani lobistični stiki Državnega zbora, Državnega sveta, ministrstev brez organov v sestavi in vladnih služb Kabineta predsednika vlade, Generalnega sekretariata vlade, Službe vlade za razvoj in kohezijo in Urada za Slovence v zamejstvu in svetu. Orodje omogoča pregled poročanih lobističnih stikov funkcionarjev in javnih uslužbencev, prepoznavo institucij z nadpovprečno visokim ali nizkim številom poročanih lobističnih stikov, pregled po številu poročanih lobističnih stikov najbolj dejavnih organizacij, pregled lobirancev glede na njihov status, pregled števila lobističnih stikov po namenu lobiranja, pregled lobističnih stikov glede na način in druge možnosti.

Podatki o omejitvah poslovanja Državnega zbora, Državnega sveta, ministrstev brez organov v sestavi in vladnih služb Kabineta predsednika vlade, Generalnega sekretariata vlade, Službe vlade za razvoj in kohezijo in Urada za Slovence v zamejstvu in svetu omogočajo razvrščanje in vizualne primerjave. Orodje omogoča prepoznavo organov/organizacij z nadpovprečno visokim ali nizkim številom vpisanih omejitev, pregled vpisanih omejitev glede na subjekt, pregled omejitev poslovanja glede na njihovo trajanje in število transakcij v času, ko je veljala omejitev.

Pri vzpostavitvi spletne strani Varuh integritete je Transparency International Slovenia sodeloval z mednarodnim sekretariatom Transparency International in Transparency International EU v sklopu projekta Integrity Watch Europe, ki ga sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.

Več informacij o Transparency International Slovenia:

Transparency International Slovenia je neodvisna, nevladna in nepridobitna organizacija s statusom v javnem interesu. Od leta 2009 smo del mednarodne mreže nevladnih organizacij za boj proti korupciji Transparency International.

Transparency International Slovenia namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na področju etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih podlag in nasvetov fizičnim ter pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov integritete v njihovem ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja, še posebej pa z nudenjem pomoči žrtvam korupcije, vzpodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.

To spletno stran je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.

Website design and development:
Chiara Girardelli

Vse informacije in podatki, ki jih uporablja spletna stran Varuhi integritete, so zbrani s spletnih strani Komisije za preprečevanje korupcije ali pridobljeni od Komisije za preprečevanje korupcije po zahtevkih za dostop do informacij javnega značaja. Nekatere zbirke podatkov so objavljene na portalu Odprti podatki Slovenije.

Transparency International Slovenia ne odgovarja za točnost izvirnih podatkov. Na spletni strani Varuh integritete objavljamo le podatke, ki so javno dostopni na zgoraj navedene načine.

Pred objavo ugotovitev na podlagi uporabe spletne strani Varuh integritete, prosimo, da vedno preverite svoje ugotovitve z izvirnimi podatki, objavljenimi na spletnih straneh organov Republike Slovenije. V primeru, da ste opazili neskladja med prečiščenimi podatki na spletni strani Varuh integritete in izvirnimi podatki, objavljenimi na spletnih straneh institucij Republike Slovenije, ali napake v delovanju spletne strani, nas prosim obvestite na naslov info(afna)transparency.si.

V primeru, da ste opazili, da so podatki netočni v izvirnih podatkovnih zbirkah, o tem obvestite Komisijo za preprečevanje korupcije na naslov anti.korupcija(afna)kpk-rs.si in Ministrstvo za javno upravo na naslov odprti-podatki.mju(afna)gov.si in Transparency International Slovenia na info(afna)transparency.si.

V primeru, da ste opazili, da se izvirni podatki ne ujemajo z resničnostjo oziroma utemeljeno domnevate, da so izvirni podatki pomanjkljivi, nepopolni ali zavajajoči, o tem obvestite Komisijo za preprečevanje korupcije na naslov anti.korupcija(afna)kpk-rs.si in Transparency International Slovenia na info(afna)transparency.si.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede seznama poročanih lobističnih stikov

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen lobirati, sestavi zapis in ga v roku treh dni posreduje v vednost svojemu predstojniku in Komisiji za preprečevanje korupcije. Lobiranec izdela zapis tudi v primeru, če je bil dolžan stik z določenim lobistom odkloniti, ker bi pri njem nastalo nasprotje interesov. Podatke o lobističnih stikih Komisija za preprečevanje objavlja v obliki seznama poročanih lobističnih stikov.

Vse podatke o poročanih lobističnih stikih je Transparency International Slovenia od Komisije za preprečevanje korupcije pridobil po zahtevkih za dostop do informacij javnega značaja, ker Komisija za preprečevanje korupcije od 1. 1. 2018 seznamov poročanih lobističnih stikov v strojno berljivi obliki XML ne objavlja več na svoji spletnih straneh. Ker posredovane datoteke niso v popolnoma enaki obliki kot HTML različica, ki jo na spletnih straneh objavlja Komisija za preprečevanje korupcije, zbirke podatkov na strani Varuh integritete morda niso 100% natančne. Pred objavo ugotovitev zato vedno preverite, ali se podatki na strani Varuh integritete skladajo s podatki, objavljenimi na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije. Komisijo za preprečevanje korupcije v Transparency International Slovenia pozivamo, naj začne zbirko o poročanih lobističnih stikih vnovič posredovati v svetovni splet v strojno berljivem formatu in zagotovi vmesnik za programiranje, ki bo omogočal sprotno ažuriranje podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede omejitev poslovanja

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih poslovodnih oseb v več kot 5% lastniškem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved pa ne velja pod pogojem, da so pri postopkih dosledno spoštovane določbe o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Omejitve pa ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funckionarjevim nastopom funckije. Pogodbe v nasprotju s temi pravili so nične. Več informacij v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Zbirko podatkov o omejitvah poslovanja je Transparency International Slovenia pridobil na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije.

Transparency International Slovenia kot dve od temeljnih težav demokracije v Republiki Sloveniji in v institucijah Republike Slovenije prepoznava velik razkorak med zapisanim v zakonodaji in dejansko izvajanim v praksi ter počasno dinamiko sprejemanja ukrepov in dobrih praks, ki bi okrepile integriteto političnih funkcionarjev. Pogosto opažamo pomanjkanje transparentnosti pri postopkih odločanja, konflikte interesov in nezakonito lobiranje kot velike izzive v delovanju našega političnega sistema. Za več podrobnih informacij lahko pogledate naše projekte in raziskovalna dela:

Zaupanje državljanov v institucije Republike Slovenije želimo povečati z večjo transparentnostjo, aktivnejšo udeležbo državljanov, predvsem pa večjo odgovornostjo odločevalcev do družbe. Z uporabo modernih tehnologij in analitičnih orodij želimo okrepiti vlogo državljanov pri nadzoru nad sprejemanjem odločitev in morebitnim nedovoljenim vplivom nanje.

Ob tem se zavedamo, da transparentnost sama po sebi ni rešitev za vse težave, je pa lahko prvi korak na dolgi poti do sprememb. Brez osnovnih informacij in njihove analize ne moremo naslavljati težav. V tem pogledu je transparentnost nujen predpogoj za dobro upravljanje v političnih sistemih, vzpostavitev odgovornosti odločevalcev do civilne družbe in svet brez korupcije.

Več o lobiranju lahko preberete tudi v poročilu Lobiranje v Sloveniji (Transparency International Slovenia, 2014, podnaslov: Poziv k transparentnemu in etičnemu lobiranju). Iz povzetka poročila:

»Lobiranje je sestavni del demokracije, saj oblikovalcem politik nudi pomembne informacije in strokovna mnenja o kompleksnih zadevah ter večjo možnost sodelovanja pri odločitvah tistim deležnikom, na katere te odločitve vplivajo. Pri lobiranju pogosto prihaja tudi do navzkrižja interesov oziroma velikega tveganja za korupcijo in druga nezakonita ali neetična ravnanja. Če lobiranje ni dobro zakonsko regulirano in se lobira prikrito, lahko vodi do nedovoljenega, škodljivega vpliva določenih interesov in pristranskih odločitev, ki ne sledijo javnemu interesu.

Sistem ne omogoča zadostne transparentnosti lobističnih stikov in premalo izkorišča informacijsko tehnologijo, ki bi povečala učinkovitost nadzora in preverjanje lobiranja. Lobistični stiki se ne razkrivajo proaktivno v strojno berljivem formatu. Register in sistem poročanja teh stikov sicer obstajata, vendar je transparentnost na vseh ravneh postopkov odločanja še vedno nezadostna, tako pri pripravi kot pri sprejemanju predpisov na državni in lokalni ravni.«

Oglejte si posnetek Kdo vpliva? Imaš pravico vedeti!

Transparency International Slovenia

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

E: info@transparency.si
T: 01/ 320 73 25