Na tej strani je dom spletnega orodja Varuh integritete. S pomočjo Varuha integritete lahko javnost na podlagi javno dostopnih podatkov dobi dodaten vpogled na vplive o odločitvah, ki jih sprejemajo nosilci politične moči v Sloveniji. Podatke javnega sektorja smo prečistili in jih s pomočjo grafičnih upodobitev naredili bolj uporabne. Z orodjem lahko uporabniki iščejo, razvrščajo in izločajo podatke na preprost način. S tem spletna stran Varuh integritete prispeva k povečanju transparentnosti in krepitvi integritete ter izboljšanemu dostopu do postopkov odločanja in javnemu nadzoru nad odločevalci zaradi morebitnih nasprotij interesov in neprimernega vpliva.

Orodje Varuh integritete smo zasnovali tako zaradi ozaveščanja javnosti o potrebi po ločevanju med legalnimi in legitimnimi ter nezakonitimi in neetičnimi oblikami vplivanja na odločitve, ki jih sprejemajo nosilci politične moči, ter kot potrebo po ozaveščanju teh odločevalcev, da skladno z zakonodajo dosledno poročajo o lobističnih stikih in zavračajo vse poskuse neetičnega vplivanja.

Namen orodja Varuh integritete je, da se ga uporablja v čim večji meri pri nastajanju novinarskih prispevkov in zgodb s področja politične integritete, saj se tako krepi politična integriteta odločevalcev ter izboljšuje obveščenost javnosti o vplivih na postopke odločanja.

Poglejte predstavitveni video Kaj je Varuh integritete? in razlagalni video Kako uporabljati Varuha integritete?

Spletna stran Varuh integritete je nastala po vzoru spletne strani Integrity Watch EU z orodji za vizualizacijo podatkov evropskih institucij. Tehnologijo, na kateri temelji spletna strani (D3.js), je razvil časnik New York Times, da bi čim širšemu krogu ljudi omogočil dostop do zapletenih in večplastnih zbirk podatkov s pomočjo vizualizacije.

Spletna stran Varuh integritete podpira načela odprte programske kode in odprtih podatkov, zato lahko uporabniki prenašajo vse zbirke podatkov na njej. Zbirke podatkov, ki jih uporablja spletna stran Varuh integritete, so pridobljene izključno od javnih organov in z uradnih spletnih strani Republike Slovenije. Transparency International Slovenia ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost podatkov v teh zbirkah.

Na strani Varuh integritete so na voljo vizualizacije za

  • podatke o poročanih lobističnih stikih vlade,
  • podatke o poročanih lobističnih stikih parlamenta,
  • podatke o omejitvah poslovanja vlade in parlamenta,
  • podatke o darilih, ki so jih prejeli funkcionarji in državni organi.

Zbirka podatkov o poročanih lobističnih stikih vsebuje nabor informacij, ki omogočajo vpogled v dinamiko in vsebino lobiranja funkcionarjev ter javnih uslužbencev vlade in parlamenta. Zajeti so poročani lobistični stiki Državnega zbora, Državnega sveta, ministrstev brez organov v sestavi in vladnih služb Kabineta predsednika vlade, Generalnega sekretariata vlade ter Urada za Slovence v zamejstvu in svetu. Ker je v času 15. mandata (24. januarja 2023) prišlo do sprememb v sestavi vlade, prikaz tega mandata nekatera ministrstva prikazuje tako v stari kot v novi verziji.

Orodje omogoča pregled poročanih lobističnih stikov funkcionarjev in javnih uslužbencev, prepoznavo institucij z nadpovprečno visokim ali nizkim številom poročanih lobističnih stikov, pregled po številu poročanih lobističnih stikov najbolj dejavnih organizacij, pregled lobirancev glede na njihov status, pregled števila lobističnih stikov po namenu lobiranja, pregled lobističnih stikov glede na način in druge možnosti. Vir podatkov je Seznam poročanih lobističnih stikov v aplikaciji Erar, avtor izbirne zbirke je Komisija za preprečevanje korupcije.

Podatki o omejitvah poslovanja Državnega zbora, Državnega sveta, ministrstev brez organov v sestavi in vladnih služb Kabineta predsednika vlade, Generalnega sekretariata vlade, Službe vlade za razvoj in kohezijo ter Urada za Slovence v zamejstvu in svetu omogočajo razvrščanje in vizualne primerjave. Orodje omogoča prepoznavo organov/organizacij z nadpovprečno visokim ali nizkim številom vpisanih omejitev, pregled vpisanih omejitev glede na subjekt, pregled omejitev poslovanja glede na njihovo trajanje in število transakcij v času, ko je veljala omejitev. Vir podatkov je Seznam veljavnih in preteklih omejitev poslovanja v aplikaciji Erar, avtor izbirne zbirke je Komisija za preprečevanje korupcije.

Podatki o prejetih darilih funkcionarjev in državnih organov omogočajo pregled in razvrščanje obdarovanja po letih, po vrednosti daril, po najpogostejših prejemnikih, najpogostejših darovalcih, tipu darila, načinu izročitve, priložnosti obdarovanja in po ključnih besedah v opisu darila. Orodje torej omogoča prepoznavo in primerjavo vseh ključnih okoliščin obdarovanja javnih funkcionarjev od leta 2013 naprej. Na dnu strani je navedeno število daril v bazi podatkov, najvišja vrednost darila in povprečna vrednost vseh daril. Vir podatkov je Seznam veljavnih in preteklih omejitev poslovanja v aplikaciji Erar, avtor izbirne zbirke je Komisija za preprečevanje korupcije.

Transparency International Slovenia je pri vzpostavitvi spletne strani Varuh integritete sodeloval z mednarodnim sekretariatom Transparency International in Transparency International EU v sklopu projekta Integrity Watch Europe, ki ga sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.

Več informacij o Transparency International Slovenia

Transparency International Slovenia je neodvisna, nevladna in nepridobitna organizacija s statusom v javnem interesu. Od leta 2009 je del mednarodne mreže nevladnih organizacij za boj proti korupciji Transparency International.

Transparency International Slovenia namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na področju etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih podlag in nasvetov fizičnim ter pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov integritete v njihovem ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja, še posebej pa z nudenjem pomoči žrtvam korupcije, spodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.

Spletno stran je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.

Posodobitev sta v sklopu projekta Integrity Watch 3.0 sofinancirala Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo.

Website design and development:
Chiara Girardelli

Vsi podatki in informacije, ki jih uporablja spletna stran Varuh integritete, so zbrani s spletnih strani Komisije za preprečevanje korupcije ali aplikacije Erar.

Transparency International Slovenia ne odgovarja za točnost izvirnih podatkov. Na spletni strani Varuh integritete objavljamo le podatke, ki so javno dostopni na zgoraj navedene načine.

Prosimo, da pred objavo ugotovitev na podlagi uporabe spletne strani Varuh integritete vedno preverite svoje ugotovitve z izvirnimi podatki, objavljenimi na spletnih straneh organov Republike Slovenije. V primeru, da ste opazili neskladja med prečiščenimi podatki na spletni strani Varuh integritete in izvirnimi podatki, objavljenimi na spletnih straneh institucij Republike Slovenije, ali napake v delovanju spletne strani, nas obvestite na elektronski naslov info(afna)transparency.si.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede seznama poročanih lobističnih stikov

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen lobirati, sestavi zapis in ga v roku treh dni posreduje v vednost svojemu predstojniku in Komisiji za preprečevanje korupcije. Lobiranec naredi zapis tudi, če je bil dolžan stik z določenim lobistom odkloniti, ker bi pri njem nastalo nasprotje interesov. Podatke o poročanih lobističnih stikih Komisija za preprečevanje objavlja v obliki seznama poročanih lobističnih stikov v aplikaciji Erar. Objavljeni seznami so informativne narave. Avtor izbirne zbirke Seznam poročanih lobističnih stikov v Erar je Komisija za preprečevanje korupcije. Vse podatke o poročanih lobističnih stikih je Transparency International Slovenia izvozil iz aplikacije Erar. Pred objavo ugotovitev vedno preverite, ali se podatki na strani Varuh integritete skladajo s podatki, objavljenimi v aplikaciji Erar.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede omejitev poslovanja

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali prek drugih poslovodnih oseb v več kot 5-odstotnem lastniškem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved pa ne velja pod pogojem, da so pri postopkih dosledno spoštovane določbe o nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Omejitve ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. Pogodbe v nasprotju s temi pravili so nične.

Objavljeni seznam je informativne narave. Avtor izbirne zbirke Seznam veljavnih in preteklih omejitev poslovanja v Erar je Komisija za preprečevanje korupcije. Zbirko je Transparency International Slovenia izvozil iz aplikacije Erar. Pred objavo ugotovitev vedno preverite, ali se podatki na strani Varuh integritete skladajo s podatki, objavljenimi v aplikaciji Erar. Zbirka, v kateri so le trenutno veljavne omejitve poslovanja, je objavljena tu.

Transparency International Slovenia kot dve od temeljnih težav demokracije v Republiki Sloveniji in v institucijah Republike Slovenije prepoznava velik razkorak med zapisanim v zakonodaji in dejansko izvajanim v praksi ter počasno dinamiko sprejemanja ukrepov in dobrih praks, ki bi okrepile integriteto političnih funkcionarjev. Pogosto opažamo pomanjkanje transparentnosti pri postopkih odločanja, konflikte interesov in nezakonito lobiranje kot velike izzive v delovanju našega političnega sistema. Za več podrobnih informacij lahko pogledate naše projekte in raziskovalna dela:

Zaupanje javnosti v institucije Republike Slovenije želimo povečati z večjo transparentnostjo, bolj dejavno udeležbo državljanov, predvsem pa večjo odgovornostjo odločevalcev do družbe. Z uporabo modernih tehnologij in analitičnih orodij želimo okrepiti vlogo državljanov pri nadzoru nad sprejemanjem odločitev in morebitnim nedovoljenim vplivom nanje.

Ob tem se zavedamo, da transparentnost sama po sebi ni rešitev za vse težave, je pa lahko prvi korak na dolgi poti do sprememb. Brez osnovnih informacij in njihove analize ne moremo reševati težav. V tem pogledu je transparentnost nujen predpogoj za dobro upravljanje v političnih sistemih, vzpostavitev odgovornosti odločevalcev do civilne družbe in svet brez korupcije.

Več o zbirkah podatkov s področij, ki določajo politično integriteto, preberite v poročilih Politična integriteta v Sloveniji (Transparency International Slovenia 2020, podnaslov: Zagotavljanje transparentnosti odločitev javnega pomena) in Debugging Democracy (Transparency International, 2020, podnaslov: Open data for political integrity in Europe). Več o lobiranju lahko preberete tudi v poročilu Lobiranje v Sloveniji (Transparency International Slovenia 2014, podnaslov: Poziv k transparentnemu in etičnemu lobiranju).

Transparency International Slovenia

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

E: info@transparency.si
T: 01/ 320 73 25